Hệ thống tiền xử lý cho UF tại Trạm xử lý nước sạch của Bộ Quốc Phòng

Hệ thống tiền xử lý cho UF tại Trạm xử lý nước sạch của Bộ Quốc Phòng (số 01 Nguyễn Tri Phương – Hà Nội)

Công suất toàn trạm: 40m³/giờ

Công suất cung cấp: 800 -1000m³/ngày đêm

Chất lượng nước đầu ra: TCVN 01:2009/BYT